Privacy verklaring

45 Plus Ondernemer, gevestigd aan Parmentierweg 81 Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.45plusondernemer.nl

Telefoon: +31 6 20227558

Leni Minderhoud is de Functionaris Gegevensbescherming van 45 Plus Ondernemer . Zij is te bereiken via leni@45plusondernemer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

45 Plus Ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de website, in correspondentie en telefonisch, zoals opleidingsinformatie, werkervaring en werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Onze doelgroep zijn professionals ouder dan 45 jaar. Bezoek van minderjarigen zal aldus niet voor de hand liggend zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

45 Plus Ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het begeleiden van cliënten tijdens coachingstrajecten
 • Deelname aan trainingen en workshops
 • Rapportage aan werkgever, altijd met voorafgaande toestemming van de cliënt in begeleiding*
 • Facturering van diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals onze belastingaangifte                          *Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening worden er zonder overleg met de cliënt geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers.

Nieuwsbrief en mailinglijst

Indien u zich daarvoor hebt aangemeld, voegt 45 Plus Ondernemer de door u opgegeven naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief of andere mailinglijst. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van 45 Plus Ondernemer en aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief of mailing bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw gegevens worden daarna niet meer gebruikt. Ze blijven als ‘afgemeld’ in het emailbestand (via Mailchimp) aanwezig. Indien u dit wilt, kunt u aangeven uw gegevens volledig te verwijderen. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

45 Plus Ondernemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

45 Plus Ondernemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– NAW gegevens op de factuur en in het boekhoudsysteem: Zeven jaar

– Dossiers van coachtrajecten: Maximaal drie maanden. Op verzoek kan een dossier direct na beëindiging van een coachtraject worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

45 Plus Ondernemer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 45 Plus Ondernemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

45 Plus Ondernemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 45 Plus Ondernemer bewaart uw gegevens veilig. Digitale informatie wordt na drie maanden gewist.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leni@45plusondernemer.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 45 Plus Ondernemer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leni@45plusondernemer.nl.

45 Plus Ondernemer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor nieuwe blogartikelen, de agenda en ander nieuws.

  [honeypot veilform]

  Aanmelden Nieuwsbrief

   [honeypot veilform]

   45 Plus Ondernemer © 2023 Alle rechten voorbehouden.